Bakalářská práce

Ocelová konstrukce pro podepření předsazené sklěnené stěny

Abstrakt

Úkolem této práce bylo navrhnout a posoudit konstrukční řešení ocelové konstrukce administrativní budovy. Jednalo se o zakrytí atria, konkrétně konstrukci podpírající skleněný plášť střechy a stěny. Statický výpočet obsahuje návrh konstrukčního systému a jeho hlavních nosných prvků. Zvolen byl systém příhradových vazníků a sloupů, který je pro tento typ konstrukcí nejpříznivější. Výkresová část práce obsahuje dispozice, řezy, pohledy na konstrukci a vybrané detaily. Projekt byl proveden dle českých technických norem ČSN EN a z části ČSN P ENV.

Klíčová slova

ocelové konstrukce, sklo, zatížení, statický výpočet, návrh, posouzení


© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress