Diplomová práce

Výšková administrativní budova

Abstrakt

Úkolem práce bylo navrhnout a posoudit dílčí části konstrukčního řešení výškové administrativní budovy. Hlavní konstrukce je navržena jako příhradové ztužidlo z oceli. Stropy jsou řešeny formou ocelobetonové konstrukce. Všechny příoje nosníků a uložení sloupů jsou plánovány jako kloubové podpory. Ocelová konstrukce je založena na železobetonové podzemní části, která má tři podlaží. Založení je na železobetonové desce s vrtanými pilotami. Výkresová část práce obsahuje dispozice, řezy, pohledy na konstrukci a vybrané detaily. Projekt byl proveden dle českých technických norem ČSN EN. V druhé části je řešena návaznost nenosných konstrukcí s nosným systémem a návrh řešení spodní stavby spolu se základy. V poslední části je předběžný návrh železobetonových jader a detail napojení ocelových nosníků k betonu.

Klíčová slova

ocelové konstrukce, výšková budova, ocelobetonové (spřažené) konstrukce, zatížení, statický výpočet, návrh, posouzení


© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress