Kruhová jízdárna

Dodavatel OK: LLENTAB, spol. s r. o.
Projektant/statik: Ing. Petr Pospíšil
Realizace: 03/2011 – 05/2011
Místo stavby: Viničné Šumice, Česká republika

Místo stavby je v obci Viničné Šumice. Jedním z objektů projektu byla kruhová jízdárna, která slouží pro drezuru koní. Jízdárna je navržena jako přízemní nezateplená hala tvaru polygonu s dvanácti stranami o průměru 19.0 m, výšce 6.7 m a sklonem střechy 11°. Vnitřní světlá výška je 4,0 m.

Nosná konstrukce je tvořena z dvanácti příhradových rámů zbýhajících se do středového prstence. Jednotlivé profily jsou z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů vyrobených ze žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové se šrouby M12 pevnostní třídy 8.8. Konstrukce je navržena jako tuhý rám. Kotvení do základových patek je kloubové a je realizováno pomocí chemických kotev 2x M16 třídy 5.8 s hloubkou kotvení 140 mm.

Střecha je podepřena dvanácti sloupy průřezu 2xC250, které jsou navržené jako členěný prut s rámovými spojkami ve vzdálenosti cca 1.5 m. Horní a dolní pás je tvořen profily omega, do kterých jsou šroubovány profily diagonál tvaru C100. Vazníky se sbíhají do středového svařence kruhového průřezu, který je vyroben ze žárově pozinkovaných obdélníkových profilů z oceli S235. Vaznice z profilu tvaru Z výšky 150 mm jsou k vazníkům připojeny přes svařované botky a mezi dvěma rámy působí vždy jako prosté nosníky. Podobně je řešeno uložení paždíků navržených ze stejného profilu. Na nosnou konstrukci haly je použita ocel třídy S350GD v tloušťkách 1-3 mm a ocel S420MC v tloušťkách 4-6 mm. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují táhla z pásové oceli průřezu 42 x 4 mm s napínacími šrouby M16. Opláštění objektu nezahrnuje tepelnou izolaci a je provedeno z vnější strany nosné konstrukce. Do jedné poloviny výšky je tvořeno trapézovým plechem VP45 a v druhé polovině výšky je provedeno z laminátu pro zajištění prosvětlení objektu. Po celém obvodu pláště jsou u podlahy a pod okapem ponechány otvory zajišťující provětrání objektu. Vrchol střešní konstrukce je proveden jako odvětraný z perforovaného plechu. Na střechu je použit trapézový plech TP46 opatřený vrstvou proti odkapávání zkondenzované vlhkosti. Na jedné straně jízdárny jsou umístěna trojdílná skládací vrata 4.2 x 2.85 m.

Nosná konstrukce jízdárny byla navržena dle českých technických norem s využitím Autodesk Robot Structural Analysis, ve kterém byl vytvořen prostorový model. Podklad pro prostorový model byl vytvořen v AutoCADu jako kruhové pole poloviny vazníku a převeden do Robot Structural Analysis. Sloupy jsou v modelu kloubově uloženy na základové konstrukci. Jednotlivé části příhradového vazníku se sbíhají ve středovém svařenci, do kterého jsou rovněž kloubově uloženy. Vaznice a paždíky jsou uvažovány jako prosté nosníky a jejich uložení je modelováno uvolněním vnitřních vazeb. Obdobně jsou modelovány šroubově připojené pruty diagonál. Ztužení ve stěnách a v rovině střešní konstrukce je provedeno ve 4 sekcích do kříže a zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Ve výpočtu je modelováno pomocí prvků přenášejících pouze tahové síly.

Zatížení bylo určeno ručním výpočtem dle ČSN EN 1991. Roznášení zatížení na konstrukci bylo provedeno automaticky prostřednictvím plošných elementů zajišťujících roznos plošného zatížení na prutové prvky. Pro návrh nosné konstrukce bylo uvažováno zatížení vlastní tíhou konstrukce a vlastní tíhou instalací (osvětlení, vzduchotechnika…). Dále zatížení klimatická, tedy zatížení sněhem a větrem. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden nelineární analýzou z důvodu využití nelineárních prvků, kterými byly prvky přenášející pouze tahové síly.

Posouzení prvků nosné konstrukce bylo provedeno manuálně s využitím vnitřních sil a deformací získaných pro jednotlivé kombinace zatížení. Výkresová dokumentace byla zpracována v AutoCADu.

Projekt byl publikován na stránkách AutodeskClub.cz »»


© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress