Baumit

Dodavatel OK: LLENTAB Slovakia, spol. s r. o.
Projektant/statik: Ing. Petr Pospíšil
Realizace: 12/2010 – 09/2011
Místo stavby: Rohožník, Slovenská republika

Místo stavby je v obci Rohožník ve Slovenské republice. Zadáním projektu byla samostatně stojící administrativní hala. Konstrukce má pultovou střechu o sklonu 7°, kterou lemuje atika. V jedné podélné stěně a jednom štítu je po celé délce markýza s vyložením 2.4 m. Hala je zateplená se základními rozměry 12.6 × 38.2 m a výškou 5.4 m ve hřebenu. Vnitřní světlá výška je 3.5 m.

Nosná konstrukce je tvořena ze čtyř příhradových rámů se základním modulem 7.8 m. Jednotlivé profily jsou z tenkostěnných za studena tvarovaných otevřených profilů vyrobených ze žárově pozinkovaných pásů plechu. Konstrukční spoje jsou výhradně šroubové se šrouby M12 pevnostní třídy 8.8. Konstrukce je navržena jako tuhý rám. Kotvení do základových patek je polotuhé a je realizováno pomocí chemických kotev 2× M24 třídy 8.8 s hloubkou kotvení 400 mm.

Hlavní nosné sloupy jsou z průřezu 2×C360, které jsou navrženy jako členěný prut s rámovými spojkami ve vzdálenosti cca 1.5 m. Horní a dolní pás je tvořen profily omega, do kterých jsou šroubovány profily diagonál tvaru C100. Vaznice a paždíky působí jako spojité nosníky a jsou z profilu tvaru Z, výšky 150 mm. Na nosnou konstrukci haly je použita ocel třídy S350GD v tloušťkách 1-3 mm a ocel S420MC v tloušťkách 4-6 mm. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují táhla z pásové oceli průřezu 42 × 4 mm s napínacími šrouby M16. Hala je tepelně izolovaná. Stěny a střechu tvoří skládaný plášť provedený z vnější strany nosné konstrukce. Je složený z trapézových plechů, nosných profilů, tepelné izolace a parozábrany. Na stěně je použit svisle kladený trapézový plech IP18, nosné profily tvaru Z150, tepelná izolace tl. 150 mm, parozábrana a přes isobloky připěvněný trapézový plech IP18. Na střechu je použit trapézový plech TP46 a nosné profily tvaru Z150. Celá konstrukce střechy je zakryta podhledem. Ten tvoří nosné profily Z150, 200 mm tepelné izolace, parozábrana a přes isobloky kladený trapézový plech IP18 v příčném směru haly. Štíty haly jsou nosné. Vjednom štítu jsou sekční vrata o rozměru 3.0 × 3.0 m a dveře 1.0 × 2.1 m. V druhém jsou dvě plastová okna 2.0 × 1.7 m a jedno 4.0 × 1.7 m. Jedna podélná stěna má tři okna 4.0 × 1.7 m, druhá pak jedno okno 4.0 × 1.5 m, dvě dveře 1.0 × 2.1 m a dvoje sekční vrata 3.0 × 3.0 m.

Nosná konstrukce byla navržena dle českých technických norem s využitím programu Autodesk Robot Structural Analysis, ve kterém byl vytvořen rovinný model. Šroubově připojené prvky jsou uvažovány s uvolněním vnitřních vazeb. Obdobně jsou navrženy diagonály (tažené/tlačené pruty). Vaznice a paždíky jsou uvažovány jako spojité nosníky. Ztužení ve stěnách a ve střešní rovině konstrukce zajišťuje prostorovou tuhost konstrukce. Ve výpočtu s nimi uvažujeme pouze pro přenos tahové síly.

Zatížení bylo určeno ručním výpočtem dle ČSN EN 1991. Pro návrh nosné konstrukce bylo uvažováno zatížení vlastní tíhou konstrukce a vlastní tíhou instalací (osvětlení, vzduchotechnika…). Dále zatížení klimatická, tedy zatížení sněhem a větrem. Výpočet vnitřních sil a deformací byl proveden lineární analýzou.

Posouzení prvků nosné konstrukce bylo provedeno manuálně s využitím vnitřních sil a deformací získaných pro jednotlivé kombinace zatížení. Výkresová dokumentace byla zpracována v AutoCADu.

Foto: archiv LLENTAB

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress