České normy 03/2014

Výběr z českých norem vydaných v březnu 2014:

  • ČSN EN 12668-3 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení

  • ČSN EN 15317 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky
  • ČSN EN ISO 6520-2 Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace geometrických vad kovových materiálů – Část 2: Tlakové svařování
  • ČSN EN ISO 9692-1 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
  • ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením
  • ČSN EN ISO 17639 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů
  • ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
  • ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny
  • ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti
  • ČSN EN 1998-3 ed. 2 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

celý seznam naleznete na stránkách ČSN Online ÚNMZ.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress