Zákony České republiky

Zde najdete výběr právních předpisů České republiky v platném znění, které se týkají Stavebního zákona, svařování a dalších oblastí.

Stavební zákon

 • č. 183 / 2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – s účinností od 01. ledna 2007
 • č. 268 / 2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby – s účinností od 26. srpna 2009
 • č. 398 / 2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – s účinností od 18. listopadu 2009
 • č. 146 / 2008 Sb. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – s účinností od 14. května 2008
 • č. 499 / 2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb – s účinností od 01. ledna 2007
 • č. 169 / 2016 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – s účinností od 01. října 2016
 • č. 501 / 2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území – s účinností od 01. ledna 2007
 • č. 526 / 2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – s účinností od 01. ledna 2007
 • č. 544 / 2006 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50 / 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 – s účinností od 13. prosince 2006

 

 • č. 360 / 1992 Sb. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – s účinností od 07. července 1992

Svařování

 • č. 87 / 2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách – s účinností od 01. července 2000

 

Jednotlivé zákony, vyhlášky a sdělení je možné dohledat na stánkách Ministerstva vnitra České republiky (link). Nepřebírám jakoukoliv zodpovědnost za správnost nebo úplnost jednotlivých částí.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress