České normy 09/2019

České normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2019:

 • ČSN EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení – Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření
 • ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu
 • ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny
 • ČSN EN ISO 8249 Svařování – Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN ISO 669 Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky
 • ČSN EN ISO 2401 Svařovací materiály – Obalené elektrody – Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření
 • ČSN EN ISO 14343 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
 • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
 • ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
 • ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A National annex – Eurocode 3: Design of steel Structures – Part 4-2: Tanks
 • ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů
 • ČSN EN ISO 10893-6 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí
 • ČSN EN ISO 10893-7 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí
 • ČSN EN ISO 5178 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
 • ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array
 • ČSN EN ISO 17677-1 Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
 • ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 Větrné elektrárny – Část 1: Návrhové požadavky
 • ČSN EN 1992-1-2 (Změna A1) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

celý seznam 255 norem, 39 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress