České normy 02/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2019:

 • ČSN EN ISO 11699-2 Nedestruktivní zkoušení – Filmy pro průmyslovou radiografii – Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot
 • ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
 • ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
 • ČSN EN 60974-9 (Změna Z1)Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
 • ČSN ISO 128-24 (Oprava 1)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
 • ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti

celý seznam 161 norem, 34 změn a 16 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 01/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2019:

 • ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
 • ČSN 74 6077 (Oprava 1) Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
 • ČSN EN ISO 10042 Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

celý seznam 154 norem, 33 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 12/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2018:

 • ČSN ISO 128-24 Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-33 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
 • ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
 • ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení
 • ČSN ISO 13715 Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování
 • ČSN ISO 13444 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a označování rýhování
 • ČSN ISO 11005 Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů
 • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
 • ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
 • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
 • ČSN 73 0034 Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
 • ČSN EN 16933-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh
 • ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

celý seznam 128 norem, 33 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 11/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2018:

 • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
 • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
 • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
 • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
 • ČSN EN 15129 Antiseizmické konstrukční úpravy

celý seznam 155 norem, 31 změn a 23 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 10/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2018:

 • ČSN EN ISO 17635 Nedestruktivní zkoušení svarů – Obecná pravidla pro kovové materiály
 • ČSN EN ISO 10675-1 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny
 • ČSN EN ISO 17637 Nedestruktivní zkoušení svarů – Vizuální kontrola tavných svarů
 • ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
 • ČSN EN 1991-2 NA ed. A National Annex – Eurocode 1: Actions on structures – Part 2: Traffic loads on bridges
 • ČSN EN 1991-2 ed. 2 (Změna Z1) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
 • ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
 • ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové systémy
 • ČSN EN ISO 12944-6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní metody zkoušení
 • ČSN EN ISO 12944-9 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 9: Ochranné nátěrové systémy a laboratorní metody zkoušení jejich odolnosti pro konstrukce vystavené přímořským a obdobným podmínkám
 • ČSN EN ISO 3581 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
 • ČSN EN 1992-4 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 4: Navrhování kotvení do betonu
 • ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

celý seznam 178 norem, 25 změn a 13 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 09/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2018:

 • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu
 • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
 • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
 • ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
 • ČSN EN 1382 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

celý seznam 116 norem, 30 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 08/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2018:

 • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
 • ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením
 • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 14114 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
 • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 15653 Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

celý seznam 165 norem, 43 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 07/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2018:

 • ČSN EN ISO 9692-1 (Oprava 1) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
 • ČSN 74 3305 (Oprava 1) Ochranná zábradlí
 • ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel –
  Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
 • ČSN EN 13001-3-1+A2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
 • ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání

celý seznam 100 norem, 13 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy 06/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2018:

 • ČSN P ISO/TS 16829 Nedestruktivní zkoušení – Automatizované zkoušení ultrazvukem – Výběr a použití systémů
 • ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
 • ČSN EN ISO 19285 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) – Stupně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 3580 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
 • ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
 • ČSN EN 14351-1+A1 (Změna Z2) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
 • ČSN EN ISO 13916 Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN 1090-5 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
 • ČSN P CEN/TR 17052 Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
 • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN EN 1993-1-6 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
 • ČSN EN 1993-4-1 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky
 • ČSN EN 1993-4-2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže

celý seznam 191 norem, 44 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.