České normy

České normy 08/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2019:

 • ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

celý seznam 95 norem, 29 změn a 1 opravy, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 07/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2019:

 • ČSN P CEN ISO/TS 25108 Nedestruktivní zkoušení – Organizace pro školení pracovníků NDT
 • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
 • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Úrovně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 24373 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace
 • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky
 • ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements
 • ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN 05 0601 (Změna Z4) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
 • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN EN 1993-4-2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže
 • ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN ISO 20601 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
 • ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN 1011-6 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování
 • ČSN EN ISO 17279-2 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál
 • ČSN EN 14728 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace

celý seznam 178 norem, 34 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 06/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2019:

 • ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
 • ČSN EN IEC 62822-1 Elektrická svařovací zařízení – Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz – 300 GHz) – Část 1: Norma skupiny výrobků
 • ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 19650-1 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
 • ČSN EN ISO 19650-2 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb

celý seznam 108 norem, 29 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 05/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2019:

 • ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
 • ČSN EN ISO 20769-1 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
 • ČSN EN ISO 20769-2 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny
 • ČSN EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda
 • ČSN EN ISO 17279-1 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 1: Obecné požadavky na postup

celý seznam 110 norem, 32 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 04/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2019:

 • ČSN ISO 129-1 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
 • ČSN ISO 129-5 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
 • ČSN EN 17001 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
 • ČSN EN 17002 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
 • ČSN EN 13507 Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
 • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
 • ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 20378 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky

celý seznam 201 norem, 44 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 03/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2019:

 • ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady
 • ČSN EN ISO 369 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

celý seznam 160 norem, 41 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 02/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v únoru 2019:

 • ČSN EN ISO 11699-2 Nedestruktivní zkoušení – Filmy pro průmyslovou radiografii – Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot
 • ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
 • ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
 • ČSN EN 60974-9 (Změna Z1)Zařízení pro obloukové svařování – Část 9: Instalace a používání
 • ČSN ISO 128-24 (Oprava 1)Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
 • ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ČSN EN ISO 15626 Nedestruktivní zkoušení svarů – Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) – Stupně přípustnosti

celý seznam 161 norem, 34 změn a 16 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 01/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v lednu 2019:

 • ČSN EN ISO 17632 Svařovací materiály – Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu – Klasifikace
 • ČSN 74 6077 (Oprava 1) Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
 • ČSN EN ISO 10042 Svařování – Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním – Určování stupňů kvality

celý seznam 154 norem, 33 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 12/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2018:

 • ČSN ISO 128-24 Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech
 • ČSN ISO 128-33 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech
 • ČSN ISO 128-43 Technická dokumentace produktu (TPD) – Pravidla zobrazování – Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech
 • ČSN EN ISO 3098-1 Technická dokumentace produktu – Písmo – Část 1: Obecná ustanovení
 • ČSN ISO 13715 Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování
 • ČSN ISO 13444 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a označování rýhování
 • ČSN ISO 11005 Technická dokumentace produktu – Užívání hlavních dokumentů
 • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
 • ČSN EN ISO 15618-1 Zkoušky svářečů pod vodou – Část 1: Hyperbarické svařování za mokra
 • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
 • ČSN 73 0034 Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN ISO 12494 Zatížení konstrukcí námrazou
 • ČSN EN 1991-2 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou
 • ČSN EN 16933-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 2: Hydraulický návrh
 • ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

celý seznam 128 norem, 33 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy

České normy 11/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2018:

 • ČSN EN ISO 15614-1 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 17662 Svařování – Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností
 • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
 • ČSN EN 287-6 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 6: Litina
 • ČSN EN 1011-8 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 8: Svařování litin
 • ČSN EN 15129 Antiseizmické konstrukční úpravy

celý seznam 155 norem, 31 změn a 23 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.