České normy

České normy 12/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v prosinci 2019:

 • ČSN EN 1991-3 (Oprava 2) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
 • ČSN EN ISO 5171 Zařízení pro plamenové svařování – Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

celý seznam 196 norem, 77 změn a 3 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 11/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v listopadu 2019:

 • ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN 1992-1-1 (Změna Z4) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
 • ČSN EN ISO 8560 Výkresy pozemních staveb – Zobrazování modulových rozměrů, přímek a sítí
 • ČSN EN ISO 1554 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení vířivými proudy – Obecné zásady
 • ČSN EN 10210-2 Duté profily tvářené za tepla z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu
 • ČSN EN 10219-2 Duté svařované profily tvářené za studena z konstrukční oceli – Část 2: Mezní úchylky, rozměry a geometrické charakteristiky průřezu

celý seznam 162 norem, 46 změn a 11 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 10/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v říjnu 2019:

 • ČSN EN ISO 2553 Svařování a příbuzné procesy – Zobrazování na výkresech – Svarové spoje
 • ČSN EN ISO 15708-1 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 1: Terminologie
 • ČSN EN ISO 15708-2 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 2: Princip, zařízení a vzorky
 • ČSN EN ISO 15708-3 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení
 • ČSN EN ISO 15708-4 Nedestruktivní zkoušení – Radiační metody pro počítačovou tomografii – Část 4: Kvalifikace
 • ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti
 • ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

celý seznam 206 norem, 51 změn a 15 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 09/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2019:

 • ČSN EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Radiografické zkoušení – Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření
 • ČSN EN ISO 19232-5 Nedestruktivní zkoušení – Kvalita obrazu radiogramů – Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu
 • ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN ISO 15612 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování
 • ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny
 • ČSN EN ISO 8249 Svařování – Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN ISO 669 Odporové svařování – Zařízení pro odporové svařování – Mechanické a elektrické požadavky
 • ČSN EN ISO 2401 Svařovací materiály – Obalené elektrody – Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření
 • ČSN EN ISO 14343 Svařovací materiály – Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 13479 Svařovací materiály – Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů
 • ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží
 • ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
 • ČSN EN 1993-4-2 NA ed. A National annex – Eurocode 3: Design of steel Structures – Part 4-2: Tanks
 • ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů
 • ČSN EN ISO 10893-6 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí
 • ČSN EN ISO 10893-7 Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek – Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí
 • ČSN EN ISO 5178 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů
 • ČSN EN ISO 13588 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array
 • ČSN EN ISO 17677-1 Odporové svařování – Slovník – Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování
 • ČSN EN IEC 61400-1 ed. 3 Větrné elektrárny – Část 1: Návrhové požadavky
 • ČSN EN 1992-1-2 (Změna A1) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru

celý seznam 255 norem, 39 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 08/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2019:

 • ČSN EN 1090-4 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

celý seznam 95 norem, 29 změn a 1 opravy, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 07/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2019:

 • ČSN P CEN ISO/TS 25108 Nedestruktivní zkoušení – Organizace pro školení pracovníků NDT
 • ČSN EN 17119 Nedestruktivní zkoušení – Termografické zkoušení – Aktivní termografie
 • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Úrovně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 22825 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu
 • ČSN EN ISO 24373 Svařovací materiály – Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi – Klasifikace
 • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky
 • ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A National Annex – Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-5: Plated structural elements
 • ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN 05 0601 (Změna Z4) Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka
 • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN EN 1993-4-2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže
 • ČSN EN 1708-2 Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN ISO 20601 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny
 • ČSN EN 1011-3 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí
 • ČSN EN 1011-6 Svařování – Doporučení pro svařování kovových materiálů – Část 6: Laserové svařování
 • ČSN EN ISO 17279-2 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál
 • ČSN EN 14728 Vady svarových spojů termoplastů – Klasifikace

celý seznam 178 norem, 34 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 06/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2019:

 • ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí
 • ČSN EN IEC 62822-1 Elektrická svařovací zařízení – Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz – 300 GHz) – Část 1: Norma skupiny výrobků
 • ČSN EN ISO 14171 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 19650-1 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 1: Pojmy a principy
 • ČSN EN ISO 19650-2 Organizace informací o stavbách – Management informací využívající informační modelování staveb – Část 2: Fáze přípravy staveb

celý seznam 108 norem, 29 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 05/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2019:

 • ČSN 73 2030 Statické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí
 • ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí
 • ČSN EN ISO 20769-1 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
 • ČSN EN ISO 20769-2 Nedestruktivní zkoušení – Radiografická kontrola koroze a úsad v potrubí rentgenovým a gama zářením – Část 2: Prozařování přes dvě stěny
 • ČSN EN 12679 Nedestruktivní zkoušení – Určení velikosti průmyslových radionuklidů – Radiografická metoda
 • ČSN EN ISO 17279-1 Svařování – Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace – Část 1: Obecné požadavky na postup

celý seznam 110 norem, 32 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 04/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v dubnu 2019:

 • ČSN ISO 129-1 Technická dokumentace produktu (TPD) – Kótování a tolerování – Část 1: Obecné zásady
 • ČSN ISO 129-5 Technická dokumentace produktu – Kótování a tolerování – Část 5: Kótování kovových konstrukcí
 • ČSN EN 17001 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace povlaku
 • ČSN EN 17002 Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky – Specifikace postupu žárového nástřiku
 • ČSN EN 13507 Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním
 • ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
 • ČSN EN ISO 18275 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 20378 Svařovací materiály – Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 10164 Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku – Technické dodací podmínky

celý seznam 201 norem, 44 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.

České normy

České normy 03/2019

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v březnu 2019:

 • ČSN EN ISO 13567-1 Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady
 • ČSN EN ISO 369 Svařování a příbuzné procesy – Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

celý seznam 160 norem, 41 změn a 7 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku. Další vybrané normy, týkající se nejenom statiky, svařování a ndt vydané v předchozích měsících, najdete v mém archivu.