České normy

České normy 09/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v září 2018:

 • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu
 • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
 • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
 • ČSN EN 1381 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Nosné sponkové spoje
 • ČSN EN 1382 Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Únosnost na vytažení spojovacích prostředků

celý seznam 116 norem, 30 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy

České normy 08/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v srpnu 2018:

 • ČSN EN ISO 20485 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu
 • ČSN EN ISO 20486 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny
 • ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Zkouška rozlomením
 • ČSN EN ISO 11666 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Stupně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 14114 Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Obecné požadavky
 • ČSN EN ISO 13918 Svařování – Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků
 • ČSN EN ISO 17633 Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 26304 Svařovací materiály – Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem – Klasifikace
 • ČSN EN ISO 15653 Kovové materiály – Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů

celý seznam 165 norem, 43 změn a 10 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy

České normy 07/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červenci 2018:

 • ČSN EN ISO 9692-1 (Oprava 1) Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů – Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků
 • ČSN 74 3305 (Oprava 1) Ochranná zábradlí
 • ČSN EN ISO 544 Svařovací materiály – Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel –
  Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování
 • ČSN EN 13001-3-1+A2 Jeřáby – Návrh všeobecně – Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí
 • ČSN EN 131-3 Žebříky – Část 3: Značení a návody k používání

celý seznam 100 norem, 13 změn a 9 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy

České normy 06/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v červnu 2018:

 • ČSN P ISO/TS 16829 Nedestruktivní zkoušení – Automatizované zkoušení ultrazvukem – Výběr a použití systémů
 • ČSN EN ISO 9606-1 Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli
 • ČSN EN ISO 19285 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) – Stupně přípustnosti
 • ČSN EN ISO 3580 Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí – Klasifikace
 • ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře
 • ČSN 74 6078 Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
 • ČSN EN 14351-1+A1 (Změna Z2) Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
 • ČSN EN ISO 13916 Svařování – Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu
 • ČSN EN ISO 17640 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení
 • ČSN EN 1090-5 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách
 • ČSN P CEN/TR 17052 Směrnice pro používání EN 1090-1:2009+A1:2011, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
 • ČSN EN 1993-1-5 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-5: Boulení stěn
 • ČSN EN 1993-1-6 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
 • ČSN EN 1993-4-1 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-1: Zásobníky
 • ČSN EN 1993-4-2 (Změna A1) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 4-2: Nádrže

celý seznam 191 norem, 44 změn a 4 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

České normy

České normy 05/2018

Posted Posted in Normy

Výběr z českých norem, změn a oprav vydaných v květnu 2018:

 • ČSN ISO 20669 Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy
 • ČSN EN ISO 23279 Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Charakterizace diskontinuit ve svarech
 • ČSN EN ISO 18278-3 Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem
 • ČSN EN 1991-4 ed. 2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
 • ČSN EN ISO 29481-1 Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
 • ČSN ISO 15489-1 Informace a dokumentace – Správa dokumentů – Část 1: Pojmy a principy
 • ČSN EN 1991-4 (Oprava 3) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
 • ČSN EN ISO 13567-2 Technická dokumentace – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
 • ČSN EN ISO 16371-2 Nedestruktivní zkoušení – Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami – Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
 • ČSN EN ISO 10675-2 Nedestruktivní zkoušení svarů – Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení – Část 2: Hliník a jeho slitiny

celý seznam 155 norem, 70 změn a 14 oprav, naleznete na stránkách ČAS ČSN Online nebo ve věstníku.

AutoCAD – Editing shortcuts

Posted Posted in Software

Text editing shortcuts

Shortcut KeyControl CodeDescription
CTRL+u%%uUnderline
CTRL+o%%oOverline
CTRL+SHIFT+uUppercase
CTRL+SHIFT+lLowercase

Dimension editing shortcuts

Control CodeDescription
<>\XText below dimension line
<>\PSecond line of dimension text
<>\OOverline dimension text
<>\LUnderline dimension text
<>\NSecond line of dimension text
<>\WText with width factor 0.1
<>\SSuperscript