Laws of Czech republic

Here you will find a selection of legal regulations of the Czech Republic, as amended, relating to Construction Law, Welding and other areas. The laws are in Czech language.

The Building Act

 • No. 183 / 2006 Coll. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – become effective as from 1st January 2007
 • No. 268 / 2009 Coll. Vyhláška o technických požadavcích na stavby – become effective as from 26th August 2009
 • No. 398 / 2009 Coll. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – become effective as from 18th November 2009
 • No. 146 / 2008 Coll. Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb – become effective as from 14th May 2008
 • No. 499 / 2006 Coll. Vyhláška o dokumentaci staveb – become effective as from 1st January 2007
 • No. 169 / 2016 Coll. Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – become effective as from 1st October 2016
 • No. 501 / 2006 Coll. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území – become effective as from 1st January 2007
 • No. 526 / 2006 Coll. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – become effective as from 1st January 2007
 • No. 544 / 2006 Coll. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50 / 1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. listopadu 2006 – become effective as from 13th December 2006

 

 • No. 360 / 1992 Coll. Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – become effective as from 7th July 1992

Welding

 • No. 87 / 2000 Coll. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách – become effective as from 1st July 2000

 

Individual laws, decrees and announcements can be found on the stands of the Ministry of the Interior of the Czech Republic (link). I do not assume any responsibility for the accuracy or completeness of the individual parts.

© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress