Nedestruktivní kontroly

Provedení nedestruktivních kontrol pomocí vizuálního testování. Jsem certifikován dle normy ČSN EN ISO 9712 v metodě VT dw ve stupni 2. Jsem Vám tedy schopen zajistit případné vypracování instrukcí, provedení samotné vizuální kontroly svarů, tak následně celou zkoušku doložit výstupním protokolem. Zkoušení probíhá v klientem určeném místě. Pokud klient nemá specifické požadavky, postupuje se dle příslušných norem. Například stavební ocelové konstrukce se řídí normou ČSN EN 1090-2.

Nedestruktivní zkoušení dle ČSN EN 1090-2

Zkoušky se musí vždy provést před provedením protikorozní ochrany nebo jakéhokoliv nátěru a musí být vypracovány protokoly s výsledky zkoušek.

Kontrola před, během a po svařování

Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části ČSN EN ISO 3834.

Metody nedestruktivního zkoušení (NDT) se musí zvolit v souladu s normou ČSN EN ISO 17635. Všeobecně se používá ultrazvuková nebo radiografická zkouška na tupé svary a kapilární nebo magnetická prášková zkouška na koutové svary.

NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle ČSN EN ISO 9712. Protokoly o provedených zkouškách může vydávat jen osoba s kvalifikací úrovně 2, a to i v případě vizuální zkoušky. Zároveň platí, že zkoušky musí provést nestranná osoba, která nebyla součástí procesu výroby.

Jestliže kontrolní plán požaduje kontrolu přesnosti před svařováním dutých průřezů připravených pro svařování přípoje diagonály, musí se věnovat pozornost následujícím místům:

 • pro kruhové průřezy: patě, špičce a dvěma bočním místům;
 • pro čtvercové a obdélníkové průřezy: všem čtyřem rohům.
Časové prodlevy

Následné NDT svarů nesmí být provedeny dříve než po minimální časové prodlevě po svařování, uvedené v tabulce 23 ČSN EN 1090-2. Pro svary vyžadující předehřev lze tuto dobu zkrátit, jestliže je svařenec po svaření zahříván po dobu podle přílohy C normy ČSN EN 1011-2. Jestliže svar bude během následných prací nepřístupný, musí být kontrolován dříve, než se provedou následné práce. Zároveň pokud je umístěn v oblasti, kde se opravovala nepřípustná deformace, musí se znovu zkontrolovat.

Rozsah kontrol

Všechny svary se musí vizuálně kontrolovat po celé délce. Jestliže je při kontrole povrchu podezření na vadu, musí se na kontrolovaném svaru provést kapilární nebo magnetická prášková zkouška. Pokud není stanoveno jinak, pro svary EXC1, EXC2 a EXC3 je rozsah doplňujících NDT stanoven dle tabulky 24 v ČSN EN 1090-2. Pro svary EXC4 musí být rozsah doplňujících NDT stanoven s ohledem na každý identifikovaný svar.

Vizuální kontrola svarů

Vizuální kontrola (VT), dle normy ČSN EN ISO 17637, se musí provést po ukončení svařování ve všech oblastech svařování předtím, než se provede jakákoliv doplňující NDT kontrola.

Doplňující NDT metody

Následující NDT metody se musí provést v souladu s obecnými principy uvedenými v ČSN EN ISO 17635 a s požadavky norem zvlášť pro každou metodu:

 • kapilární zkouška (PT) podle ČSN EN ISO 3452-1;
 • magnetická prášková zkouška (MT) podle ČSN EN ISO 17638;
 • ultrazvuková zkouška (UT) podle ČSN EN ISO 17640, ČSN EN ISO 23279 nebo ČSN EN ISO 13588;
 • radiografická zkouška (RT) podle ČSN EN ISO 17636.

Pole uplatnění NDT metod je stanoveno v příslušných normách.

Kritéria přípustnosti

Kritéria přípustnosti pro vady svarů, s odvoláním na ČSN EN ISO 5817, musí být následující, s výjimkou „strmý přechod svaru“ (505) a „mikroskopický studený spoj“ (401), které se neberou v úvahu. Musí se brát v úvahu další požadavky stanovené pro průřez svaru a jeho geometrii:

 • EXC1 – stupeň kvality D, s výjimkou stupně kvality C pro „podkročení velikosti koutového svaru“ (5213);
 • EXC2 – stupeň kvality C, s výjimkou stupně kvality D pro „přetečení“ (506), „dotyk elektrodou“ (601), „koncová kráterová staženina“ (2025) a stupně kvality B pro podkročení velikosti koutového svaru“ (5213);
 • EXC3 – stupeň kvality B;
 • EXC4 – minimálně požadavky EXC3, další požadavky se musí stanovit.
Všeobecně platí
 • Nedestruktivní zkoušky je možné provést jen na očištěných svarech bez povrchové úpravy.
 • Musí se učinit opatření, aby se zabránilo doteku elektrodou a pokud doteky vzniknou, musí se povrch oceli lehce přebrousit a kontrolovat. Vizuální kontrola se má doplnit kapilární nebo magnetickou zkouškou.
 • Musí se učinit opatření, aby se zabránilo rozstřiku. Pro EXC3 a EXC4 se musí rozstřik odstranit.
 • Viditelné vady, jako jsou trhliny, dutiny a jiné nedovolené vady, se musí z každé svarové housenky odstranit před uložením dalších svarových housenek.
 • Všechna struska se musí odstranit z povrchu každého svaru a z povrchu každé svarové housenky předtím, než je položena následující svarová housenka. Zvláštní pozornost se musí věnovat propojení mezi svarem a základním materiálem.
 • Postupuje se dle konkrétních instrukcí nedestruktivních zkoušek, ať už obecných nebo specifických pro daný případ.
 • Rozsah kontrol by měl být uveden na dílenské dokumentaci.
 • Pokud je povoleno provádět opravy vadných svarů, je nutné provést nedestruktivní zkoušku po opravě znovu minimálně v rozsahu původní zkoušky.

NDTNedestruktivní zkoušení [Non Destructive Testing]
EXCxTřída provedení [Execution Class]
VTZkoušení vizuální [Visual Testing]
PTZkoušení kapilární [Penetrant Testing]
MTZkoušení magnetické [Magnetic Particle Testing]
UTZkoušení ultrazvukem [Ultrasonic Testing]
RTZkoušení radiografické [Radiographic Testing]
Pojmy
© 2010-2024 POSPISIL | Powered by WordPress