Statika staveb

Prohlídky, výpočty, posudky a projekty pozemních staveb většinou jako dílčí součást projektové dokumentace. S tím souvisí spolupráce s projektanty dalších profesí. Důležité je nalezení vhodného (bezpečného) a ekonomického řešení dle platných norem. Ke každé konstrukci je zapotřebí přistupovat individuálně dle typu konstrukce, materiálu a dalších požadavků stavebníka (investora).

Statik

také Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, Autorizovaný statik, Stavební inženýr statik, Stavební inženýr, Structural Engineer

Charakteristika

Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti.

Pracovní činnosti
 • Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov.
 • Zpracování projektové dokumentace zatížení konstrukce budov.
 • Stanovování možného zatížení různých typů budov.
 • Provádění statických výpočtů.
 • Zpracování statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí.
 • Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí.
 • Posuzování podmínek pro zakládání staveb.
 • Technické poradenství o statice a dynamice zatížení konstrukcí budov.
 • Vedení příslušné dokumentace.
Projektování železobetonových, ocelových či dřevěných zátěžových konstrukcí pro nivelační výkopy, dopravní objekty (mosty) a výškové budovy.
Hodnocení stability zátěžových konstrukcí budov.
Provádění rozboru rovnováhy všech sil, které ovlivňují konstrukci.
Zpracovávání analýzy reakce jednotlivých typů materiálů na vlivy proměnlivého zatížení v průběhu času.
Stanovování deformací a napětí v konstrukcích budov, které nejsou absolutně pevné.
Hodnocení, diagnostika a návrhy pro zpevnění montovaných konstrukcí.
Provádění autorského či technického dozoru na stavbě.
Sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí.
Návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení.
Příklady činností ze soukromého sektoru

Statický výpočet

Statický výpočet je dokument, který prokazuje, že konstrukce splňuje základní požadavky uvedené ve Směrnici Rady 89/106/EEC, zejména požadavky na:

 1. Mechanickou únosnost a stabilitu
  Stavební konstrukce musí být navrženy a prováděny takovým způsobem, aby zatížení, která mohou působit na konstrukci
  během výstavby a provozu, nezpůsobila:
  • zřícení konstrukce nebo její části,
  • nepřípustné deformace,
  • poškození nenosných částí objektu, jeho příslušenství nebo instalovaného zařízení,
  • poškození v rozsahu neúměrném působící příčině.
 2. Bezpečnost při požáru

Tyto požadavky musí konstrukce splňovat po dobu její plánované životnosti viz ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí.

Rozsah statického výpočtu

Musí odpovídat stupni projektové dokumentace, jehož je výpočet součástí. Ty jsou podrobně popsány ve Vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

DSP: Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení c) Statické posouzení:
ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

DPS: Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení b) Podrobný statický výpočet:
obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod.

STS (PPR)Studie stavby nebo přípravné práce
DURDokumentace pro územní rozhodnutí
DSPDokumentace pro stavební povolení
DOSProjekt pro ohlášení stavby
DZSDokumentace pro zadání stavby
DPSDokumentace pro provedení stavby
RDSRealizační dokumentace stavby
DSPSDokumentace skutečného provedení stavby
DBPDokumentace bouracích prací
VDVýrobní dokumentace
Stupně projektové dokumentace

Hovoříme zde o „statice“ nikoliv o statistice. V případě povolání se tedy jedná o statika, v případě výpočtu o statický výpočet.

Termíny a popisy jsou převzaty z Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.7.1, Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a z databáze Národní soustava povolání.

© 2010-2023 POSPISIL | Powered by WordPress