• STADYN Praha s.r.o.

  Vítejte na stránkách společnosti STADYN. Nabízíme ucelené služby nejen v oblasti statiky konstrukcí. Návrhy, posudky, prohlídky, přejímky stavebních konstrukcí, ale i svářečský dozor nebo nedestruktivní kontroly.

 • STADYN Praha s.r.o.

  Vítejte na stránkách společnosti STADYN. Nabízíme ucelené služby nejen v oblasti statiky konstrukcí. Návrhy, posudky, prohlídky, přejímky stavebních konstrukcí, ale i svářečský dozor nebo nedestruktivní kontroly.

 • STADYN Praha s.r.o.

  Vítejte na stránkách společnosti STADYN. Nabízíme ucelené služby nejen v oblasti statiky konstrukcí. Návrhy, posudky, prohlídky, přejímky stavebních konstrukcí, ale i svářečský dozor nebo nedestruktivní kontroly.

 • STADYN Praha s.r.o.

  Vítejte na stránkách společnosti STADYN. Nabízíme ucelené služby nejen v oblasti statiky konstrukcí. Návrhy, posudky, prohlídky, přejímky stavebních konstrukcí, ale i svářečský dozor nebo nedestruktivní kontroly.

Služby

Prohlídky, výpočty, posudky a projekty pozemních staveb většinou jako dílčí součást projektové dokumentace. S tím souvisí spolupráce s projektanty dalších profesí. Důležité je nalezení vhodného (bezpečného) a ekonomického řešení dle platných norem. Ke každé konstrukci je zapotřebí přistupovat individuálně dle typu konstrukce, materiálu a dalších požadavků stavebníka (investora).

Statik

také Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, Autorizovaný statik, Stavební inženýr statik, Stavební inženýr, Structural Engineer

Charakteristika

Statik navrhuje a posuzuje nosné konstrukce a konstrukční postupy tak, aby odpovídaly požadavkům bezpečnosti, hospodárnosti, funkčnosti a životnosti.

Pracovní činnosti
 • Navrhování nosných konstrukcí a jejich částí s ohledem na statické a dynamické zatížení budov.
 • Zpracování projektové dokumentace zatížení konstrukce budov.
 • Stanovování možného zatížení různých typů budov.
 • Provádění statických výpočtů.
 • Zpracování statických posudků nosných konstrukcí a jejich částí.
 • Měření a diagnostika konstrukcí a jejich částí.
 • Posuzování podmínek pro zakládání staveb.
 • Technické poradenství o statice a dynamice zatížení konstrukcí budov.
 • Vedení příslušné dokumentace.
Projektování železobetonových, ocelových či dřevěných zátěžových konstrukcí pro nivelační výkopy, dopravní objekty (mosty) a výškové budovy.
Hodnocení stability zátěžových konstrukcí budov.
Provádění rozboru rovnováhy všech sil, které ovlivňují konstrukci.
Zpracovávání analýzy reakce jednotlivých typů materiálů na vlivy proměnlivého zatížení v průběhu času.
Stanovování deformací a napětí v konstrukcích budov, které nejsou absolutně pevné.
Hodnocení, diagnostika a návrhy pro zpevnění montovaných konstrukcí.
Provádění autorského či technického dozoru na stavbě.
Sanace a zvýšení únosnosti existujících základových konstrukcí.
Návrh a optimalizace plošného a hlubinného způsobu založení.
Příklady činností ze soukromého sektoru

Statický výpočet

Statický výpočet je dokument, který prokazuje, že konstrukce splňuje základní požadavky uvedené ve Směrnici Rady 89/106/EEC, zejména požadavky na:

 1. Mechanickou únosnost a stabilitu
  Stavební konstrukce musí být navrženy a prováděny takovým způsobem, aby zatížení, která mohou působit na konstrukci
  během výstavby a provozu, nezpůsobila:
  • zřícení konstrukce nebo její části,
  • nepřípustné deformace,
  • poškození nenosných částí objektu, jeho příslušenství nebo instalovaného zařízení,
  • poškození v rozsahu neúměrném působící příčině.
 2. Bezpečnost při požáru

Tyto požadavky musí konstrukce splňovat po dobu její plánované životnosti viz ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí.

Rozsah statického výpočtu

Musí odpovídat stupni projektové dokumentace, jehož je výpočet součástí. Ty jsou podrobně popsány ve Vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.

DSP: Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení c) Statické posouzení:
ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

DPS: Část D.1.2 Stavebně konstrukční řešení b) Podrobný statický výpočet:
obsahuje dimenzování veškerých konstrukcí, které jsou součástí dokumentace; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod.

STS (PPR)Studie stavby nebo přípravné práce
DURDokumentace pro územní rozhodnutí
DSPDokumentace pro stavební povolení
DOSProjekt pro ohlášení stavby
DZSDokumentace pro zadání stavby
DPSDokumentace pro provedení stavby
RDSRealizační dokumentace stavby
DSPSDokumentace skutečného provedení stavby
DBPDokumentace bouracích prací
VDVýrobní dokumentace
Stupně projektové dokumentace

Hovoříme zde o „statice“ nikoliv o statistice. V případě povolání se tedy jedná o statika, v případě výpočtu o statický výpočet.

Termíny a popisy jsou převzaty z Metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob MP 1.7.1, Vyhláška o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. a z databáze Národní soustava povolání.

Plánování, dozor, kontroly, přejímky svařovaných konstrukcí, vypracování postupů svařování, instrukcí…

Vypracování postupů svařování kovových materiálů (pWPS, WPQR, WPS)…
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů je prováděna podle norem:

 • ČSN EN ISO 15614-1,…
 • ČSN EN ISO 15613
 • ČSN EN ISO 15612
 • ČSN EN ISO 15611
 • ČSN EN ISO 15610
 • ČSN EN ISO 14555
 • ČSN EN ISO 15620
 • ČSN EN 288-9
 • ČSN EN ISO 17660-1,…
 • ČSN EN ISO 11970

Mohu zajistit přejímky svařovaných konstrukcí, provedení vizuální kontroly svarových spojů a zajištění dalších nedestruktivních i destruktivních zkoušek, včetně zkoušek předvýrobních.

Provedení nedestruktivních kontrol pomocí vizuálního testování. Jsem certifikován dle normy ČSN EN ISO 9712 v metodě VT dw ve stupni 2. Jsem Vám tedy schopen zajistit případné vypracování instrukcí, provedení samotné vizuální kontroly svarů, tak následně celou zkoušku doložit výstupním protokolem. Zkoušení probíhá v klientem určeném místě. Pokud klient nemá specifické požadavky, postupuje se dle příslušných norem. Například stavební ocelové konstrukce se řídí normou ČSN EN 1090-2.

Nedestruktivní zkoušení dle ČSN EN 1090-2

Zkoušky se musí vždy provést před provedením protikorozní ochrany nebo jakéhokoliv nátěru a musí být vypracovány protokoly s výsledky zkoušek.

Kontrola před, během a po svařování

Kontrola před a během svařování se musí zahrnout do kontrolního plánu v souladu s požadavky uvedenými v odpovídající části ČSN EN ISO 3834.

Metody nedestruktivního zkoušení (NDT) se musí zvolit v souladu s normou ČSN EN ISO 17635. Všeobecně se používá ultrazvuková nebo radiografická zkouška na tupé svary a kapilární nebo magnetická prášková zkouška na koutové svary.

NDT s výjimkou vizuální zkoušky musí provést kvalifikovaná osoba, která má kvalifikaci úrovně 2 podle ČSN EN ISO 9712. Protokoly o provedených zkouškách může vydávat jen osoba s kvalifikací úrovně 2, a to i v případě vizuální zkoušky. Zároveň platí, že zkoušky musí provést nestranná osoba, která nebyla součástí procesu výroby.

Jestliže kontrolní plán požaduje kontrolu přesnosti před svařováním dutých průřezů připravených pro svařování přípoje diagonály, musí se věnovat pozornost následujícím místům:

 • pro kruhové průřezy: patě, špičce a dvěma bočním místům;
 • pro čtvercové a obdélníkové průřezy: všem čtyřem rohům.
Časové prodlevy

Následné NDT svarů nesmí být provedeny dříve než po minimální časové prodlevě po svařování, uvedené v tabulce 23 ČSN EN 1090-2. Pro svary vyžadující předehřev lze tuto dobu zkrátit, jestliže je svařenec po svaření zahříván po dobu podle přílohy C normy ČSN EN 1011-2. Jestliže svar bude během následných prací nepřístupný, musí být kontrolován dříve, než se provedou následné práce. Zároveň pokud je umístěn v oblasti, kde se opravovala nepřípustná deformace, musí se znovu zkontrolovat.

Rozsah kontrol

Všechny svary se musí vizuálně kontrolovat po celé délce. Jestliže je při kontrole povrchu podezření na vadu, musí se na kontrolovaném svaru provést kapilární nebo magnetická prášková zkouška. Pokud není stanoveno jinak, pro svary EXC1, EXC2 a EXC3 je rozsah doplňujících NDT stanoven dle tabulky 24 v ČSN EN 1090-2. Pro svary EXC4 musí být rozsah doplňujících NDT stanoven s ohledem na každý identifikovaný svar.

Vizuální kontrola svarů

Vizuální kontrola (VT), dle normy ČSN EN ISO 17637, se musí provést po ukončení svařování ve všech oblastech svařování předtím, než se provede jakákoliv doplňující NDT kontrola.

Doplňující NDT metody

Následující NDT metody se musí provést v souladu s obecnými principy uvedenými v ČSN EN ISO 17635 a s požadavky norem zvlášť pro každou metodu:

 • kapilární zkouška (PT) podle ČSN EN ISO 3452-1;
 • magnetická prášková zkouška (MT) podle ČSN EN ISO 17638;
 • ultrazvuková zkouška (UT) podle ČSN EN ISO 17640, ČSN EN ISO 23279 nebo ČSN EN ISO 13588;
 • radiografická zkouška (RT) podle ČSN EN ISO 17636.

Pole uplatnění NDT metod je stanoveno v příslušných normách.

Kritéria přípustnosti

Kritéria přípustnosti pro vady svarů, s odvoláním na ČSN EN ISO 5817, musí být následující, s výjimkou „strmý přechod svaru“ (505) a „mikroskopický studený spoj“ (401), které se neberou v úvahu. Musí se brát v úvahu další požadavky stanovené pro průřez svaru a jeho geometrii:

 • EXC1 – stupeň kvality D, s výjimkou stupně kvality C pro „podkročení velikosti koutového svaru“ (5213);
 • EXC2 – stupeň kvality C, s výjimkou stupně kvality D pro „přetečení“ (506), „dotyk elektrodou“ (601), „koncová kráterová staženina“ (2025) a stupně kvality B pro podkročení velikosti koutového svaru“ (5213);
 • EXC3 – stupeň kvality B;
 • EXC4 – minimálně požadavky EXC3, další požadavky se musí stanovit.
Všeobecně platí
 • Nedestruktivní zkoušky je možné provést jen na očištěných svarech bez povrchové úpravy.
 • Musí se učinit opatření, aby se zabránilo doteku elektrodou a pokud doteky vzniknou, musí se povrch oceli lehce přebrousit a kontrolovat. Vizuální kontrola se má doplnit kapilární nebo magnetickou zkouškou.
 • Musí se učinit opatření, aby se zabránilo rozstřiku. Pro EXC3 a EXC4 se musí rozstřik odstranit.
 • Viditelné vady, jako jsou trhliny, dutiny a jiné nedovolené vady, se musí z každé svarové housenky odstranit před uložením dalších svarových housenek.
 • Všechna struska se musí odstranit z povrchu každého svaru a z povrchu každé svarové housenky předtím, než je položena následující svarová housenka. Zvláštní pozornost se musí věnovat propojení mezi svarem a základním materiálem.
 • Postupuje se dle konkrétních instrukcí nedestruktivních zkoušek, ať už obecných nebo specifických pro daný případ.
 • Rozsah kontrol by měl být uveden na dílenské dokumentaci.
 • Pokud je povoleno provádět opravy vadných svarů, je nutné provést nedestruktivní zkoušku po opravě znovu minimálně v rozsahu původní zkoušky.

NDTNedestruktivní zkoušení [Non Destructive Testing]
EXCxTřída provedení [Execution Class]
VTZkoušení vizuální [Visual Testing]
PTZkoušení kapilární [Penetrant Testing]
MTZkoušení magnetické [Magnetic Particle Testing]
UTZkoušení ultrazvukem [Ultrasonic Testing]
RTZkoušení radiografické [Radiographic Testing]
Pojmy

O mně

Jmenuji se Petr Pospíšil a zde bych Vám rád představil společnost STADYN. Ta navazuje na mou více jak desetiletou praxi ve stavebnictví v pozici zaměstnance předních českých firem a následně jako osoby samostatně výdělečně činné. Provádím statické výpočty menších částí i větších celků ve všech stupních projektové dokumentace. Prohlídky stávajícího stavu nejenom ocelových, ale i betonových nebo zděných konstrukcí. Cílem je poskytnutí ucelených služeb. Tedy zajištění návrhu a posudku konstrukcí, jejich kontrolu ve výrobě, na staveništi i jejich přejímku. Díky zkušenostem jsem schopen nalézat vhodné a ekonomické řešení se zachováním kvality a bezpečnosti. Za celou dobu mé praxe jsem měl možnost pracovat na projektech z různých krajin, např. Slovenska, Ukrajiny, Švédska, Itálie, Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie a samozřejmě České republiky.

Kvalifikace

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v oboru „Statika a dynamika staveb“ se zápisem v seznamu autorizovaných inženýrů vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Kvalifikace dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti jako „Mezinárodní / evropský svářečský inženýr“ (IWE/EWE) pro funkci svářečského dozoru. Jsem tak schopen garantovat jakost svařování dle norem ČSN EN ISO 3834-2 až 4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů, a především dle ČSN EN 1090 Provádění ocelových konstrukcí.

Kvalifikace dle normy ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT k provádění nedestruktivních kontrol (NDT). Konkrétně v metodě vizuální kontroly svarů ve stupni 2, tedy jako „Personál pro přímou vizuální kontrolu svarů VT2 dw“.

Osvědčení od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) o způsobilosti dálkově řídícího pilota v otevřené kategoriiA1, A2, A3“ a specifické kategoriiSAIL 2“ (pilot dronu).

Kontakt

Sídlo společnosti

STADYN Praha s.r.o.
Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10 – Vinohrady
Česká republika

Na uvedené adrese není kancelář.

Spisová značka oddíl C, vložka 337480
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze od 16. září 2020

IČO: 09517171
DIČ: CZ09517171

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.; č. ú.: 2401867851/2010

Kontaktní osoba

Ing. Petr Pospíšil, IWE
Tel.: +420 724 926 364
E-mail: info@stadyn.cz

Datová schránka: 8tzjsqk

Obchodní podmínky (úplné znění)
Autorská práva: „Chráněno podle ISO 16016“ (úplné znění)
Zásady ochrany osobních údajů (úplné znění)

Poptávka

Layer 1 Layer 1